Intern reglement Klimax

Intern reglement BVKB vzw Klimax

Bergsportvereniging Klein-Brabant vzw (BVKB) biedt de mogelijkheid om veilig te boulderen en te klimmen. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen. Dit is de reden waarom je verplicht bent dit intern reglement grondig te lezen en er expliciet mee akkoord te gaan.
Zolang je je niet akkoord verklaard hebt met onderstaande huisregels is het verboden te klimmen of te boulderen. De gemeente Puurs St Amands heeft het recht om de toegang te weigeren indien geen akkoord is gegeven.
Een minderjarige mag klimmen zonder begeleiding van een meerderjarige naargelang het KVB (of gelijkgesteld) dat hij in bezit heeft en dit enkel mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van een ouder.
Handelen in strijd met de huisregels kan verwijdering tot gevolg hebben zonder terugbetaling van het toegangsgeld.
Dit intern reglement hangt uit aan de balie van Sportcentrum Vrijhals, in Klimax en is eveneens beschikbaar op de website: www.bvkb.be en op de webwinkel van Puurs-Sint-Amands.

A] Algemene regels
1. Aanmelden aan de balie van sportcomplex Vrijhals is verplicht, zelfs indien in bezit van een lopend abonnement.
Indien Vrijhals gesloten is en Klimax open, dan is aanmelding aan de klimbar verplicht.
2. Klimmen en boulderen gebeurt op eigen risico. Het ondertekenen van dit intern reglement ontslaat de klimmer niet van zijn eigen verantwoordelijkheid. Instructies van de aanwezige zaaltoezichter moeten steeds opgevolgd worden.
3. BVKB is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen noch voor schade aan bezoekers of hun eigendommen noch voor het verlies van eigendommen tijdens het verblijf in het sportcomplex.
4. Het dragen van het Klimax polsbandje in de juiste kleur is steeds verplicht. De polsbandjes worden uitgereikt op basis van de ervaring die men heeft en geven naargelang de kleur toegang tot meer of minder klimmogelijkheden. De dekking van de verzekering is beperkt tot de klimmogelijkheden die het polsbandje geeft. Overtreding van deze regel kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, niet van de BVKB, de gemeente of van welke partij ook en gebeurt volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid.
5. Groepen van meer dan 10 personen moeten zich vooraf melden via mail: info@klimax.be
Onaangekondigde grote groepen kan de toegang geweigerd worden.
6. Omkleden dient te gebeuren in de daarvoor bestemde kleedruimtes. Gebruik de lockers om kledij en kostbare voorwerpen in op te bergen.
7. Huur materiaal : Materiaal (klimgordel, zekeringsapparaat, schroefmusketon, klimschoenen) kan enkel gehuurd worden tijdens de uren met toezicht (zie website). Het dragen van sokken in de huurschoenen is verplicht. Gehuurd materiaal dient zonder beschadiging ingeleverd te worden. Bij ontstane schade dient de gebruiker dit onmiddellijk te melden aan de toezichter.
8. Op de matten en op de klimwanden zijn enkel klimschoenen en propere sportschoenen toegelaten. Boulderen of klimmen op blote voeten of sokken is verboden.
9. Binnen het ganse sportcomplex Vrijhals en Klimax is het [1] verboden:
– te roken.
– alcoholische dranken mee te brengen en te nuttigen vóór of tijdens het klimmen. [2 ]
– glazen en dergelijke te gebruiken buiten de klimbar.
– te eten in al de klimzalen, met uitzondering van kleine snacks.
– huisdieren mee te brengen.
10. Verbaal en/of lichamelijk geweld: personen die een gevaar vormen voor zichzelf en/of voor de andere aanwezigen, kunnen gevraagd worden de klimzaal te verlaten.
11. Zonder de uitdrukkelijke toelating van het BVKB-bestuur mogen er geen (privé)-lessen of (privé)-trainingen gegeven worden in Klimax.
12. Gelieve poedermagnesium tot een minimum te beperken. Het gebruik van vloeibaar magnesium wordt aangeraden.
13. Lopen of spelen op de matten is verboden.
14. Tijdens evenementen of wedstrijden kunnen in overleg met de verantwoordelijken uitzonderingen worden toegestaan op deze huisregels.

B] Bijkomende huisregels voor klimmen in de lengtezalen Klimax 1 & 2 & 4 (speedwall).
1. Partnercheck dient te gebeuren vóór elke klimbeurt.
2. Zittend of liggend zekeren is niet toegestaan.
3. De eigen klimmaterialen moeten in goede staat zijn en dienen binnen de door de fabrikant aangegeven gebruiksduur te vallen. Ze moeten conform de handleiding van de fabrikant gebruikt worden.
4. Het gebruikte zekeringsapparaat moet door de zekeraar gekend zijn en correct gehanteerd worden volgens de richtlijnen van de fabrikant.
5. Inbinden gebeurt met een achtknoop of paalsteek. Op het touweinde achter de zekeraar leg je een stopknoop.
6. De zekeraar moet tijdens het klimmen volledige aandacht besteden aan de klimmer opdat op geen enkel moment de veiligheid in het gedrang komt.
7. Tijdens het klimmen staan beiden in voor het naleven van de meest recente veiligheidsnormen zoals die uitgewerkt zijn in de competentievaardigheden opgemaakt door de Klim-en bergsportfederatie (KBF).
1 Dit met inbegrip van het ganse terrein buiten aan Klimax 2 en Klimax 4.
2 Alcoholische dranken mogen enkel genuttigd worden in de klimbar na het klimmen.

C] Toprope klimmen in Klimax 1 : verklaring van klimtechnische bekwaamheid
Zelfstandig klimmen in de indoor lengteklimzaal Klimax 1 is alleen toegestaan indien de klimmer
– een overeenkomend klimvaardigheidsbewijs KVB 1 (of hoger) heeft behaald,
– of in het bezit is van een andere gelijkaardig klimattest “toprope klimmen” uitgereikt door een erkende klimclub verbonden aan een (internationale) klimfederatie
– een aantoonbare klimervaring heeft met toprope klimmen (als zekeraar en als klimmer).
Door het (electronisch) ondertekenen van dit reglement verklaart de klimmer dat hij/zij deze
voorwaarden heeft gelezen en voldoende kennis bezit van en/of ervaring heeft met het
toprope klimmen met al de bijhorende klim- en zekertechnieken.
Indien aan deze voorwaarden NIET kan worden voldaan wordt uitsluitend toegestaan:
– Boulderen
– Toprope klimmen als klimmer op voorwaarde dat de medeklimmer voldoet aan
bovenvermelde voorwaarden ( bezit van KVB1 ,….)
Het is echter de klimmer zelf strikt verboden als zekeraar op te treden.
BVKB kan weigeren om op haar infrastructuren te laten klimmen indien blijkt dat de klimmer de nodige technieken niet of onvoldoende beheerst, zelfs indien de klimmer dit reglement heeft ondertekend.

D] Voorklimmen in Klimax 2 en 4 : verklaring van klimtechnische bekwaamheid
Zelfstandig klimmen in de outdoor lengteklimzalen Klimax 2 en 4 is alleen toegestaan indien de klimmer
– een overeenkomend klimvaardigheidsbewijs KVB 2 (of hoger) heeft behaald,
– of in het bezit is van een andere gelijkaardig klimattest “voorklimmen” uitgereikt door een erkende klimclub verbonden aan een (internationale) klimfederatie
– een aantoonbare klimervaring heeft met voorklimmen (als zekeraar en als klimmer).
Door het (electronisch) ondertekenen van dit reglement verklaart de klimmer dat hij/zij deze voorwaarden heeft gelezen en voldoende kennis bezit van en/of ervaring heeft met het voorklimmen met al de bijhorende klim- en zekertechnieken. 
Indien aan deze voorwaarden NIET kan worden voldaan wordt uitsluitend boulderen toegestaan (Klimax 3) of toprope klimmen volgens de voorwaarden vermeld in vorig punt C].
BVKB kan weigeren om op haar infrastructuren te laten klimmen indien blijkt dat de klimmer de nodige technieken niet of onvoldoende beheerst, zelfs indien de klimmer dit reglement heeft ondertekend.

E] Bijkomende huisregels Klimax 4 (gedeelte speedwall)
1. Het auto Belay systeem mag uitsluitend gebruikt worden door klimmers die de nodige ervaring hebben met dit systeem. Indien geen ervaring dan moet eerst om uitleg gevraagd worden.
2. Om de auto belay te gebruiken moet je zwaarder zijn dan 12 kg en lichter dan 140 kg.
3. Haal de band naar beneden met behulp van het touwtje. Controleer nadien de werking van de auto belay door aan de band zelf te trekken. Indien deze niet automatisch wordt ingetrokken dient de verantwoordelijke onmiddellijk verwittigd te worden.
4. De auto belay band mag enkel vastgeklikt worden in de aanwezige musketon. Pas dan mag het touwtje losgemaakt worden.
5. Na het klimmen dient de band aan het touwtje vastgeklikt en pas dan naar boven gelaten.

F] Bijkomende huisregels boulderen in Klimax  3
1. Het dragen van een klimgordel is niet toegestaan.
2. Materiaal, kledij, enz moet steeds buiten de valzones worden gelegd. Uitrusten dient eveneens buiten de valzones te gebeuren.
3. Hou voldoende afstand tot andere klimmers op de wand om mekaar niet te hinderen.
4. Vooraleer af te springen moet er gekeken worden of dit geen gevaar vormt voor andere personen.
5. Bovenop de wanden klimmen of staan is niet toegestaan, behalve op het deel waar kan uitgeklommen worden.